Kosmisk Bevidsthed - Universel Visdom       En ny metode: VCHO      

 

VCHO

 

 

• Vertikal Centrering

Du er et spirituelt væsen med en helhedsorienteret oplevelse af alt der er. Du forbinder det ur-jordiske og det himmelske.

 

• Horisontal Orientering

Du orienterer dig udad mod dine omgivelser, du er et afgrænset selvstændigt individ.

 

• VCHO

Du har integreret dit spirituelle væsen med din personlige væren, du lever dine spirituelle indsigter ud i din fysiske tilværelse.

 

 

 

Bevidsthed er en skabende kraft der skaber det den er bevidst om. Bevidsthed er universel og manifesterer sig på alle niveauer.

 

Mennesket er en højtudviklet dyreart på planeten jorden, som i kraft af evnen til bevidst skabelse (og dermed bevidst destruktion) er blevet  en naturkraft der påvirker helheden i en sådan grad at selvsamme dyreart besidder nøglen til sin egen fremtid, og lige nu er ved at træffe de afgørende valg.......

 

Menneskets kollektive bevidsthed er et enormt felt som påvirker individet. Tankeformer svæver rundt og manifesterer sig i de individuelle bevidstheder (personligheder) der er åbne for deres påvirkning. Religioner og videnskaber, kulturer og civilisationer skabes ved hjæp af dette princip.

 

Med over 6.000.000.000 individer inkarneret på planeten er det kollektive felt enormt og  påvirkningen af individet er massivt. En påvirkning der kan give anledning til uønskede (negative) tilstande som stress, angst mv. for de individer der bærer kimen til at opleve angst og stress tilstande på det personlige plan.

 

På den positive side har det aldrig været nemmere at integrere den personlige bevidsthed med den universelle. Vi taler om et kvantespring i menneskets udviklingshistorie. Førende forskere taler om bevidst evolution, om individet som medskaber af det kollektive felt.

 

På det personlige plan er det vigtigt at have en god kontakt til det universelle felt og en smidighed i forhold til den personlige identitet. Fastlåste holdninger og tankemønstre kan være årsag til begrænsende og uønskede virkninger i både det personlige liv men også i forhold til helheden, samfundet.

 

Vi har mange eksempler på hvordan fremstående lederes personlige holdninger er afgørende for kulturens og samfundets udvikling og værdigrundlag i både positiv og negativ retning. Og vi har også en klar forståelse af at ingen ledere kan underlægge sig eller skabe samfund og kulturer uden væsentlig støtte fra de bestående fælles tankesæt og ideologier. Fælles tanke, fælles religion, ensartede handlinger, mv. Set i det lys kan vi beskrive et samfund som værende en familie eller en personlighed. 

 

Den Horisontale Orientering handler om hvordan du lader dig påvirke af dine omgivelser. Din egen identitet og selvopfattelse i forhold til at være den du er som en del af din familie og dit samfund. De åbenlyse påvirkninger kan ses og høres i medierne og i samtalerne. De subtile og mere upåagtede påvirkninger handler om ubevidste strømninger som siver ind i dit tankesæt og din selvopfattelse.

 

Vertikal Centrering er kendetegnet ved overblik, inspiration, indsigt, intuition, transpersonlige evner som klarsyn, klarhørelse, klarfølelse bevidst kontakt med ikke fysiske entiteter, m.v.

 

Den Vertikale Centrering handler om den del af bevidsthedslivet som især religiøse ledere og nogle fremherskende videnskabsmennesker har hævdet at have udvalgt adgang til. En sfære som "almindelige dødelige" skulle gøre sig fortjent til, sædvanligvis på måder der var til fordel for de gejstlige og adelige. I vor tid er de "hellige haller" åbne for alle der har lyst og energi til at opsøge dem.

Vort samfund er i særlig høj grad Horisontalt Orienteret og man gør ikke meget stads ud af de spirituelle dimensioner. Undtagen på videnskabens område.

Videnskaben er efterhånden kommet så langt (højt, dybt, vælg selv) at den ikke længere kan komme udenom den spirituelle dimension som en realitet og medspiller i vores allesammens fælles virkelighed.

 

Den ældgamle viden og den nyeste grænsebrydende forskning smelter sammen i et højeksplosivt tema der handler om bevidst skabelse. Man taler om at alt opstår af et intet og at den kraft der får materien til at materialisere sig er den bevidste iagttagelse. Newtons gamle mekaniske verden viger pladsen for et scenario af felter og bevidstheder i en evig tilstand af skabelse. Ingen begyndelse, ingen slutning, bare uendelighed.

 

Og hvad betyder det så for dig? Som person?  

Vi danner vores personlighed ved at afgrænse os fra helheden. Vi danner små selvstændige fragmenter, personligheder. Vi gør det af flere grunde, bl.a. fordi det er nødvendigt med en afgrænset og tydelig personlighed for at kunne fungere i den ydre verden. Vi danner løbende subpersonligheder når situationen kræver det. Materialet til disse personlighedsdele henter vi i æteren omkring os, evnen til at gøre det har vi i kraft af vores spirituelle dimension.

Det sker at vi låser os fast i en bestemt personlighed (Fastlåst Horisontal Orientering) og bliver ude af stand til bevare fleksibiliteten og den optimale funktion i de situationer vi oplever.

Vi oplever det på to måder: at vi trodsigt holder fast i at vi er den vi er uanset om vi fungerer eller ej og at vi er alene og adskilt fra alt andet.

 

Vejen hjem behøver ikke være lang og besværlig.

Det er ikke nødvendigt at gå 20 år i psykoanalyse eller rejse til Indien og bo i en Ashram for at kaste hammen af sig. Det handler helt basalt om at tillade dig selv at være den du er. Ved at give slip på hvad du nu end holder alt for fast på. Dine tankemønstre, tro og overbevisning, erfaringer m.v.

Og tillade din opmærksomhed at bevæge sig hen mod det du ved inderst inde men bare ikke har ord for eller tør tro på. Inderst inde kommer du i kontakt med din oprindelige helhed.

 

 

Du er den og det du tror du er....

                                                 og så uendeligt meget mere....

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Christensen.

 

 

 

VCHO er en innovativ metode til integration af det personlige og det universelle felt

 

Metoden er udviklet og forenklet gennem mere end 30 års meditativ praksis og er udformet på en måde så alle interesserede uanset bagrund eller religiøs overbevisning kan anvende den

 

Metoden er universel og bygger på almene menneskelige egenskaber

 

Metoden indlæres på workshops af en dags varighed

 

Information vedrørende deltagelse på workshop:

 

Forespørg på

mail@mindgate.dk

 

 

 

 

Filosofi:

Åbenhed, undren, eksperimentering.

 

Forudsætning:

Ønske om udvikling -

Mod til forandring